[Pokój na lato] Świecowe igraszki

3 Czerwca 2017, 13:00 (Sobota)

Pokój na lato, Warszawa Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Pojedyncza rejestracja na warsztaty "Świecowe igraszki" w Pokoju na lato

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc

REGULAMIN WARSZTATÓW "ŚWIECOWE IGRASZKI":

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu pt. "Świecowe igraszki" oraz zasady zachowania uczestników.

2. Przedmiotem warsztatów jest własnoręczne wykonanie świec robionych z wosków naturalnych i parafiny, z wtopionymi roślinami i kwiatami.

3. Organizatorem warsztatów jest Muzeum Powstania Warszawskiego, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 79, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr 10/2004, posiadające NIP 527-243-60-56 i REGON 015760222.

§ 2. Uczestnicy warsztatów

1. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych i pełnoletnich osób, a udział

w nim jest bezpłatny.

2. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są dokonać wcześniejszej rejestracji internetowej, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer kontaktowy. Przez dokonanie rejestracji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez Organizatora wyłącznie na potrzeby związane z udziałem w wydarzeniu. Zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Zarejestrowani uczestnicy wydarzenia zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości i na żądanie Organizatora potwierdzić swoją tożsamość poprzez wylegitymowanie się dowodem osobistym lub paszportem.

4. Z udziału w warsztatach wyłączeni są pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora,

a także innych podmiotów współpracujących przy organizacji przeprowadzaniu warsztatów.

§ 3. Miejsce i termin warsztatów

1. Pokój na lato, pawilon kulturalno-rekreacyjny należący do Muzeum Powstania Warszawskiego, znajdujący się Warszawie, na skarpie na rogu ul. Grzybowskiej i ul. Towarowej.

2. Warsztaty odbędą się w dniu: 03.06.2017 r. (sobota) w godzinach 13:00-15:30.

Na każde z wydarzeń obowiązuje odrębna rejestracja.

§ 4. Zasady udziału w warsztatach

1. Warsztaty mają zasięg ogólnowarszawski.

2. Organizator zapewnia wszystkie potrzebne narzędzia i materiały niezbędny do przeprowadzenia warsztatów oraz udział osoby prowadzącej.

3. W spotkaniu weźmie udział maks. 12 osób - o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Osoby biorące udział w warsztatach zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom warsztatów.

5. Uczestnikom warsztatów zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów.

6. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, regulaminu oraz ścisłego wykonywania poleceń i zaleceń osób prowadzących.

7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu i kontuzje wynikające

z nieprzestrzegania przepisów BHP, regulaminu oraz niewykonywania poleceń i zaleceń osób prowadzących.

8. Zabrania się udziału w wydarzeniu osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych oraz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych podczas spaceru.

9. Za niewłaściwe zachowanie, zakłócające bezpieczeństwo wydarzenia, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w warsztatach.

10. W razie nagłych wypadków uczestnicy zobowiązani są powiadomić osoby odpowiedzialne za organizację wydarzenia.

11. Uczestnicy wydarzenia przyjmują do wiadomości, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu i wizerunku w celach promocyjnych pawilonu Pokój na lato i Muzeum Powstania Warszawskiego.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia warsztatów

w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

2. Przystąpienie uczestnika do warsztatów jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

3. Koordynatorami warsztatów odpowiedzialnymi za odebranie wszystkich zgłoszeń są: Magdalena Brzeska i Karolina Łyko. Kontakt mbrzeska@1944.pl oraz klyko@1944.pl

Zobacz również:

kultura i sztuka kultura i sztuka w Warszawie wydarzenia Warszawa